Çevre Mühendisliği

•    Kurumsal katı atık yönetimi ve modelleme çalışmaları
•    Katı atık bertarafı çözümleri
•    Evsel çöp toplama sistemleri ve çözümleri
•    Atıkl beratafı ve bertaraf sırasında enerji üretimi
•    Biyogaz tesisi tasarımı
•    Biyogaz tesisi atık sularının arıtımı
•    Arıtılan suyun yeniden kullanımının yönetilmesi
•    Biyogaz tesisi atıklarından organik gübre üretimi
•    Yenilenebilir enerji tesisleri kaynaklı emisyon azaltımının hesaplanması ve raporlanması
•    Kurumsal sera gazı salınımının hesaplanması ve raporlanması